KVKK Aydınlatma Metni

Bu sayfa www.apack.com.tr kurumsal internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların kişisel verilerinin ne şekilde ve hangi yöntemlerle işlendiğini açıklamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU ÇERÇEVESİNDE KULLANICIYI AYDINLATMA METNİ
 

Bu sayfa www.apack.com.tr kurumsal internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların kişisel verilerinin ne şekilde ve hangi yöntemlerle işlendiğini açıklamaktadır.

VERİ SORUMLUSU: APACK Ambalaj Makine Sanayi ve Tic.Ltd.Sti.  Ferhatpasa Mahallesi  22.Sokak  No.43,  34888  ATASEHiR  ISTANBUL – TURKEY   Tel: +90 216 661 33 71  Fax +90 216 661 33 70    [email protected]  

Daha fazla bilgi, kurumumuza resmi olarak başvurulduğunda verilebilir ve/veya gerekli olduğu durumlarda ilgili resmi devlet kurumlarına başvurulabilir. ( www.kvkk.gov.tr )

***Kişisel verilerin kullanım kuralları www.apack.com.tr  sitesinde yayınlanabilecek dış bağlantı linkleri / düğmeler / afişler / açılır pencereler vb. aracılığıyla erişilebilen diğer web siteleri, sayfalar veya çevrimiçi hizmetler için geçerli değildir ve veri sorumlusunu yasal olarak bağlamaz.***

Bu Web Sitesi ve Veri Sorumlusunun Hizmetleri, 18 yaşın altındaki küçüklere yönelik değildir ve Veri sorumlusu, reşit olmayanlar hakkında kasıtlı olarak kişisel bilgi toplamaz. Reşit olmayan kişilere ilişkin bilgilerin yanlışlıkla kaydedilmesi durumunda, veri sorumlusu, kullanıcıların talebi üzerine bunları zamanında silecektir.

 

APACK Ambalaj Makine Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. (Veri Sorumlusu) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında sizleri aydınlatmak isteriz.

1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi , Toplanma Gerekçeleri ve Toplanan Verilerin Niteliği

• Kişisel verileriniz; bu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve kapsamda, fiziki ve elektronik ortamlarda toplanan “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.

• Kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak, firmamızın dürüstlük ve güvenilirlik politikası doğrultusunda toplanmakta ve işlenmektedir.

• Siteyi işletmek için kullanılan bilgisayar sistemleri, internet iletişim protokollerinin (ICP) kullanımı için gerekli olduğu kadar, iletimi örtülü olan kişisel veriler de dahil olmak üzere bazı verileri otomatik olarak toplar. Bu veri kategorisi, siteye bağlanan ziyaretçilerin kullandığı bilgisayarların internet protokol adreslerini (IP) veya alan adlarını, talep edilen kaynakların Tektip Kaynak Tanımlayıcı (Uniform Resource Identifier - URI) gösterimindeki adresleri, talebin zamanını, sunucuya yapılan istek, yanıt olarak elde edilen dosyanın boyutu, sunucu tarafından verilen yanıtın durumunu gösteren dijital kod (erişim başarısı, erişim hatası vb.) ve işletim sistemi ve kullanıcının bilgisayar ortamı ile ilgili diğer parametrelerdir.

•  Sitede bulunan iletişim formları ve siteye kayıt protokolleri, bilgi / fiyat teklifi ve/veya siteye kayıt taleplerinin gönderilmesi, kişisel kimlik verilerinin (soyadı, ad, e-posta, telefon, ikametgah adresi dahil) ve iletişim formlarında yer alan kişisel verilerin kaydedilmesini gerektirir. Ticari ve tanıtım amaçlı iletişimler için sadece e-posta adresi kullanılacaktır.

• Sitenin ve kullanıcılarının güvenliğini korumak ve web sitesinin aleyhine dolandırıcılığı veya kötüye kullanımı önlemek ve/veya ortaya çıkarmak;

• Sitenin ve işlevlerinin doğru çalıştığını üçüncü şahıslar aracılığıyla doğrulamak ve sağlamak;

• Sunulan hizmetleri ve web sitesinin kullanımını iyileştirmek için erişim ve göz atma istatistiklerini toplamak (günlük ve teknik / analitik çerezler aracılığıyla, üçüncü şahıslar dahil olmak üzere);

• Bunların yanında kişisel veriler, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “kişisel veri işlemenin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “kişisel veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

• Kişisel veriler, toplandıkları amaçlara ulaşmak için gerekli süre boyunca elektronik olarak işlenir. Veri kaybını, yasadışı veya yanlış kullanımı ve yetkisiz erişimi önlemek için özel güvenlik önlemleri kullanılır.

• Siteye giriş yaptığınızda, kişisel verilere ilişkin işlemleri bildiğiniz ve anladığınızı onaylamanızı isteyen bilgi penceresi açılacaktır. Atıfta bulunulan amaçlar için veri toplama uygulamasını kabul etmezseniz, site ziyaretini derhal sonlandırınız ve kullandığınız internet tarayıcısının ilgili ayarlarını değiştiriniz. İlgili taraf, her zaman sağlanan tüm onayları geri alma hakkına sahiptir. Bu tür bir iptal, iptalden önce rızaya dayalı muamelenin yasallığını etkilemeyecektir.

2.Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel veriler

• Kişisel verileriniz, bu metinde anlatılan konularla sınırlı olarak işlenmektedir. Konuyla ilgili olmayan verilerin işlenmesinden ve paylaşılmasından kaçınılmaktadır.

• Acil durum yönetimi /  Bilgi güvenliği / Denetim ve Etik faaliyetler / Erişim yetkileri / Faaliyetlerin mevzuata uygunluğu / Finans ve muhasebe işleri / Firma-ürün-hizmet devamlılığı / Fiziksel mekan güvenliği / Görevlendirme süreçleri / Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi / İç denetim-soruşturma-istihbarat faaliyetleri /  İletişim faaliyetleri / İnsan kaynakları işlemleri / İş faaliyetleri / İş sağlığı ve güvenliği / İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik eleştiri-öneri-şikayet vb geridönüşler / İş sürekliliği /

Lojistik faaliyetler /  Mal ve hizmet tanıtım ve pazarlama / Mal ve hizmet alımı / Mal ve hizmet satışı / Satış sonrası hizmetleri / Müşteri ilişkileri / Organizasyon ve etkinlik yönetimi / Reklam-kampanya-promosyon süreçleri /  Risk yönetimi /  Arşivleme ve veri koruma / Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktiviteleri / Sözleşme süreçleri / Stratejik planlama faaliyetleri / Taşınır mal ve kaynakların güvenliği /

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliği / Yatırım süreçleri / Yetkili kişi, kurum ve kuruluşların bilgi talebi / Yönetim faaliyetleri / Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçları ile işlenecektir.


• Bununla birlikte, tarafımıza kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onay vermeniz halinde, söz konusu kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin ihtiyaçlarınız ve istekleriniz doğrultusunda özelleştirilebilmesi, ürün ve hizmetler hakkında memnuniyetinizin ölçülmesi, istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, şirketin ve bağlı şirket ve iştiraklerinin faaliyetleri konusunda tanıtım yapılabilmesi ve bilgi verilebilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yapılması, kişiye özel kampanya, reklam, promosyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlarıyla da işlenecektir.

• Kişisel veriler, ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Süre bitiminde veya verinin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalkınca, kişisel verileriniz silinmekte veya anonim hale getirilmektedir. Hukuki süreçler için toplanması ve saklanması talep edilen veriler, süreç bitiminde ilgili kuruluşun beyanı üzerine silinebilir.

3.Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kanun ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca tanımlanan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde personelimiz tarafından özel talimatlara göre işlenmesinin yanı sıra aşağıdakiler dahil olmak üzere veri aktarımı söz konusudur:

• Yurt içi ve yurt dışında, hizmet ilişkisi içerisinde olduğumuz iş ortakları ve tedarikçiler;

 • Veri Sorumlusu iş ortakları, kanunen yetkili kamu kurum, kuruluş ve kişiler;

•  Bu tür verilere erişimin düzenleyici hükümler tarafından tanınan özneler ve kuruluşlar;

•  Faaliyetimiz için iletişimin gerekli veya işlevsel olduğu fiziksel, hukuki, kamusal veya özel konular;

• Bu web sitesinin işletilmesi için gerekli olan geliştirme, bakım ve barındırma hizmetleri tedarikçilerimiz; hizmetlerde veya pazarlama çalışmalarında uzmanlaşmış haber bültenlerinin veya şirketlerin yönetimi için platformlar.

4.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, yazılı ve ıslak imzalı olarak yukarıda belirtilen veri sorumlusu adresine, elektronik imzalı olarak [email protected]  epostaya,   varsa daha önce bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresinizi kullanmak suretiyle Veri Sorumlusu İrtibat Kişisine veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde başvurunuzu sonuçlandıracaktır.

 

 

 

Son Güncelleme 01.Şubat.2021